ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

വാഴയിലെ മൂല്യവർധിത ഉത്പന്നങ്ങൾ : 2022 നവംബർ 17

Thu, 01/12/2022 - 4:31pm -- CTI Mannuthy

മണ്ണുത്തി സെൻട്രൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും കണ്ണാറ വാഴ ഗവേഷണ കേന്ദ്രവും സംയുക്തമായി മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പരപ്പനങ്ങാടി ബ്ലോക്കിലെ കർഷകർക്കായി വാഴയിലെ മൂല്യവർധിത ഉത്പന്നങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ നവംബർ 17നു പ്രവർത്തി പരിചയ പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചു.

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019