ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

Employment News

19/09/2022
College of Agriculture, Padannakkad
Notification for selection of Assistant Professor (Contract) in various departments(Revised)
12/09/2022
College of Agriculture, Padannakkad
Ranklist for selection of candidates through Employment Exchange (Interview conducted on 22.08.2022)
12/09/2022
Cardamom Research Station, Pampadumpara
Rank List
31/08/2022
Regional Agricultural Research Station, Pattambi
Rank List - Project Assistant (Supervised Field Trial on 'Bioefficace evaluation of RIL-286/CF3 (49%) WP') - Interview held on 27.08.2022 - RARS Pattambi
31/08/2022
Regional Agricultural Research Station, Pattambi
Rank List - Project Fellow (Agri. Entomology Division) - Interview held on 27.08.2022 - RARS Pattambi
31/08/2022
Regional Agricultural Research Station, Pattambi
Rank List - LDV Driver cum Office Attendant (Open) - Interview held on 27.08.2022 - RARS Pattambi
25/08/2022
Cardamom Research Station, Pampadumpara
Rank List of Farm Officers
27/07/2022
Kerala Agricultural University
Rank list of Casual labourers at Vellanikkara, Mannuthy Campus
08/04/2022
Kerala Agricultural University
റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സെക്ഷന്‍ -ക്ലാസ് IV തസ്തികയുടെ റാങ്ക് പട്ടികയുടെ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നത്-വിജ്ഞാപനം
25/01/2021
Agricultural Research Station, Mannuthy
Rank list of Casual Labourers for Mannuthy-Vellanikkara Campus

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019