ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

Announcements

Kerala Agricultural University
മണ്ണിലേക്ക്... കൃഷിയിലേക്ക്... അവധിക്കാലം ഹരിതാഭമാക്കാം!
Kerala Agricultural University
Inter University Transfer
Ph.D Forestry - Admission to Vacant Seat on 16.05.2022
Kerala Agricultural University
One month training programme on Hi-Tech Farming
RAFTAAR Agri Business Incubator
Notification for selection of fourth cohort of KAU RABI
Cardamom Research Station, Pampadumpara
Rank List
Kerala Agricultural University
Training programme on Hydroponics cultivation
Cardamom Research Station, Pampadumpara
Rank List of Skilled Assistant
Directorate of Research
TRANSFER OF TECHNOLOGIES DEVELOPED BY KERALA AGRICULTURAL UNIVERSITY
College of Co-operation, Banking & Management, Vellanikkara
Repairing of Steel furniture and painting
College of Co-operation, Banking & Management, Vellanikkara
Maintenance work-Sliding glass covering for windows, ventilation glass covering, exhaust fan fitting , painting
Kerala Agricultural University
റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സെക്ഷന്‍ -ക്ലാസ് IV തസ്തികയുടെ റാങ്ക് പട്ടികയുടെ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നത്-വിജ്ഞാപനം
Kerala Agricultural University
Filling up of vacancies in the XVIII th General Council of KAU
Kerala Agricultural University
Filling up of vacancies in the Academic Council of KAU
Kerala Agricultural University
NPS - Compassionate Financial Assistance -guidelines
KAU Headquarters
Rank List - Class IV - Extended

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019