ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

Announcements

13/07/2023 : Walk-in interview for Part-Time Student Counsellor at 10 AM on 5-7-23 at KCAET, Tavanur
17/06/2023 : Farm news bulletine June 3rd week 2023
13/06/2023 : കേ.കാ.സ.ജനറല്‍ കൗണ്‍സില്‍ - തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫല വിജ്ഞാപനം
07/06/2023 : കെ.എ.യു. - ജനറല്‍ കൗണ്‍സില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് - വോട്ടെണ്ണല്‍ സംബന്ധിച്ച്
06/06/2023 : Appointment of Election Agent & Polling Agents
06/06/2023 : KAU - Election to the General Council of the University - Additional Instruction to Students - Identity card
06/06/2023 : General Council Election 2023 - Transfer of Votes
26/05/2023 : NOTIFICATION –SKILLED AGRICULTURAL ASSISITANT
26/05/2023 : NOTIFICATION -PROJECT FELLOW POSITIONS
25/05/2023 : Rank List of candidates who appeared for the interview held at KCAET, Tavanur for the post of Assistant Professor (Contract) on various faculties.
23/05/2023 : കെ.എ.യു. - ജനറൽ കൌൺസിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് - തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏജന്റ് - പോളിംഗ് എജെന്റ് നിയമനം
06/06/2023 : General Council Election 2023 – List of Polling Stations
22/05/2023 : KAU-D.Edn.-Convocation 2022-Notification for dress code
22/05/2023 : Notice for inviting rate contract proposals for the year 2023-24
16/05/2023 : ജനറൽ കൗൺസിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2023 - സ്ഥിരം തൊഴിലാളികളിൽ നിന്നും രണ്ട് അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് - ബഹു. കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവു പ്രകാരം നിറുത്തി വയ്ക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.
16/05/2023 : ജനറൽ കൗൺസിലിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2023 - സാധുവായി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - വിജ്ഞാപനം
10/05/2023 : Rank List of Professional Assistant-Open Category (through Employment Exchange) prepared after the interview held on 26-4-23.
04/05/2023 : Budget Abstract 2023-24
03/05/2023 : KAU-DSW-Constitution of Kerala Agricultural University Union for the Academic Year 2022-23
29/04/2023 : Notification for the selection of fifth cohort of KAU RABI - 2023
05/05/2023 : General Council Election 2023 - Nomination Form
02/05/2023 : General Council Election 2023 - Addition / deletion in Electoral Rolls - Notification
02/05/2023 : General Council Election 2023 - Electoral Rolls
02/05/2023 : General Council Election 2023 - Election Notification
24/04/2023 : Farm news bulletin April 4th week

Pages

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019