ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

Announcements

03/09/2022 : Election Notification for KAU Union 2021-22
23/08/2022 : Agro Advisory Bulletin 23.08.2022
23/08/2022 : General Council - Shri. Harilal, nominee of the Cochin University of Science and Technology - Suspended
22/08/2022 : "ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക്" "പഴം - പച്ചക്കറി സംസ്കരണം" എന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു ഏകദിന പരിശീലന പരിപാടി
22/08/2022 : തൃശ്ശൂർ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം - SC വിഭാഗക്കാർക്കായി |"മത്സ്യ സംസ്ക്കരണവും ഉത്പന്ന നിർമ്മാണവും" പരിശീലന പരിപാടി
22/08/2022 : Farm news bulletin August 3rd week
19/08/2022 : Agromet Advisory Bullettin 19.08.2022
17/08/2022 : Legal- Notice against Dr. Anil S.S.
19/08/2022 : Agromet Advisory Bullettin 16.08.2022
19/08/2022 : Agro Advisory Bullettin 12.08.2022
12/08/2022 : ഐ.സി.എ.ആർ - കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം, തൃശ്ശൂർ - ചിപ്പിക്കൂൺ വിത്ത് വിൽപ്പനയ്ക്ക്
12/08/2022 : ഐ.സി.എ.ആർ - കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം, തൃശ്ശൂർ -ബി.വി 380 മുട്ടക്കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ വില്പനയ്ക്ക്
10/08/2022 : Sad Demise
06/08/2022 : Farm news bulletin August first week
06/08/2022 : Farm news bulletin August first week
19/08/2022 : Agromet Advisory Bulletin 05.08.2022
20/08/2022 : Notice on extension of last date of quotation for the supply of ramp at RARS Pilicode
02/08/2022 : Agromet Advisory Bulletin
27/07/2022 : Appointment of Assistant Professor in Plant Pathology on daily wages
25/07/2022 : Farm news bulletin July 4th week
08/08/2022 : Walk-in interview - Engaging supporting staff- AICRP on HoneyBees & Pollinators
20/07/2022 : Memo of charges against Dr. B.Gangadharan
19/07/2022 : Training News
19/07/2022 : അറിയിപ്പ്
19/07/2022 : അറിയിപ്പ്

Pages

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019