ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

Establishment News

Documents: 
AttachmentSize
klm_e_020419.pdf89.84 KB
klm_r_020419.pdf97.19 KB
pta_e_020419.pdf90.31 KB
pta_r_020419.pdf90.67 KB
tvm_e_020419.pdf154.03 KB
tvm_r_020419.pdf67.56 KB

It has been decided to conduct a walk- in - interview for selection of candidates to various temporary positions available in the Agribusiness Incubation Centre being established at the College of Horticulture, Vellanikkara, Thrissur

Documents: 
AttachmentSize
Notification19.62 KB
Bio-data Format7.64 KB
പ്രളയ ബാധിതപ്രദേശങ്ങളിലെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ  അടിയന്തിരമായി കൈക്കൊള്ളേണ്ട പരിപാലന മുറകൾ, കർഷകർ  ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ആരായുന്നതിനും സംശയ നിവൃത്തി വരുത്തുന്നതിനും കാർഷിക സർവ്വകലാശാല ഗവേഷണ ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെയും വിജ്ഞാന വ്യാപന ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയുടെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഹെൽപ് ഡെസ്കുകൾ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയുടെ വിവിധ പ്രാദേശിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ, കൃഷി വിജ്‍ഞാന കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവയുടെ  താഴെപ്പറയുന്ന നമ്പറുകളിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
 

Rank List of Assistant professor (Contract) in the Department of Post Harvest Technology and Department of Plantation Crops & Spices

Pages

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019