ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

Program Co-ordinator

Krishi Vigyan Kendra, Palakkad
Krishi Vigyan Kendra
Kerala Agricultural University
Mele Pattambi (P.O.)
Palakkad Kerala 679306
Phone No: 
+91-466-2212279
Contact Email ID: 
kvkpalakkad@kau.in

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019