ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

കൊക്കോ സംസ്കരണം - ഏകദിന പരിശീലന പരിപാടി

Sat, 05/11/2022 - 4:48pm -- Systems Manager
Printer-friendly versionPDF version
Announcement Issued by
Cocoa Research Centre
Notification Reference No
CRC/training/2022
Date of Notification
Saturday, November 5, 2022
Documents

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019