ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

ഐ.സി.എ .ആർ - തൃശ്ശൂർ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം -2021 ലെ ഭരണ ഭാഷാ വാരാഘോഷം- സംബന്ധിച്ച്‌

Sat, 06/11/2021 - 7:43am -- KVK Thrissur
Printer-friendly versionPDF version
Announcement Issued by
Krishi Vigyan Kendra, Thrissur
Date of Notification
Saturday, November 6, 2021
Content

ഐ.സി.എ .ആർ - തൃശ്ശൂർ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം -2021 ലെ ഭരണ ഭാഷാ വാരാഘോഷം- സംബന്ധിച്ച്‌

2021 ലെ മലയാളഭാഷാ വാരാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തൃശ്ശൂർ കൃഷി വിജ്ഞാനകേന്ദ്രം, കെ.എ.യു സെൻട്രൽ ലൈബ്രറി എന്നിവയുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ 2021 നവംബർ 6 നു രാവിലെ 11 മണിക്ക് “ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക - ഭരണനിർവ്വഹണ തലങ്ങളിൽ മലയാള ഭാഷയുടെ പ്രാധാന്യം” എന്ന വിഷയത്തിൽ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

സെമിനാർ നയിക്കുന്നത് ഡോ . എ.ടി. ഫ്രാൻസീസ്,
(റിട്ട. ലൈബ്രേറിയൻ), കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല.

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന Google Meet Link വഴി പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കാം
Video call link: https://meet.google.com/txb-qnqp-jii

Documents

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019