ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

 • Black/White
 • White/Black
 • Yellow/Blue
 • Standard

Current Style: Standard

ARS Mannuthy @ KSAMM Inauguration Day

Thu, 05/12/2019 - 5:48pm -- arsmannuthy

Food Security Army, ARS Mannuthy @ "Kerala State Agricultural Mechanisation Mission" (KSAMM) State level Inauguration day 

Food Security Army - FSA
Food Security Army - FSA
Food Security Army - FSA
Food Security Army - FSA
Food Security Army - FSA ,  KSAMM
Food Security Army - FSA ,  KSAMM
Food Security Army - FSA ,  KSAMM
Food Security Army - FSA ,  KSAMM
Food Security Army - FSA
Anuranj K B
Food Security Army - FSA
Dr. U Jaikumaran  ,  Dr. A Latha
Food Security Army - FSA ,  KSAMM
Food Security Army - FSA
Food Security Army - FSA ,  KSAMM
Food Security Army - FSA
Dr. U Jaikumaran   ,   KSAMM
Dr. U Jaikumaran   ,   KSAMM
KSAMM

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019