ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

പച്ചക്കറി കൃഷി, കശുമാവ് കൃഷി :2022 നവംബർ 16

Thu, 01/12/2022 - 4:26pm -- CTI Mannuthy

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പട്ടാമ്പി ബ്ലോക്കിലെ കർഷകർക്കായി ആത്മ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പച്ചക്കറി കൃഷി, കശുമാവ് കൃഷി വിഷയങ്ങളിൽ നവംബർ 16നു പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചു.

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019