ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

ARS Mannuthy @ Nattiniravu

Sat, 20/02/2021 - 4:28pm -- arsmannuthy

ARS Mannuthy @ Nattiniravu : Powered by Kerala State Agricultural Mechanization Mission (KSAMM) 

Team Transplanter & Combine Harverster

#FoodSecurityArmy(FSA)

Anuranj KB
Anuranj KB

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019